Papayamama > Házirend

A Papayamama Házirendje

 

A Házirend célja

 

A Házirend célja, hogy meghatározza a Papayamama területén tartózkodó, illetve a Papayamama szolgáltatásait igénybe vevő személyek jogait, kötelezettségeit, illetve egymással szemben tanúsított magatartásukat.

A Házirend továbbá kiterjed a Papayamama szolgáltatásainak igénybevételére az eszközök és helyiségek rendeltetésszerű használatára, az eszközök állagának megóvására, illetve a biztonságos használatára.

A Papayamama jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.papayamama.hu) és a Papayamama mozgásstúdióban tesz közzé.

 

A Házirend személyi és területi hatálya

 

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Papayamama területén a Papayamama szolgáltatásainak igénybevétele vagy egyéb célból tartózkodik a helyszínen. A Házirend területi hatálya a Papayamama által használt területre terjed ki.

 

Házirend elfogadása, módosítása

 

A Papayamama látogatói/vendégei a szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg a jelen házirendet elfogadják.

A Házirendet az üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

 

Általános rendelkezések, szabályok

 

Az első alkalommal, a honlapba (www.papayamama.hu) integrált Motibro alkalmazáson keresztül történő online regisztrációval minden vendég automatikusan elfogadja a Papayamama Házirendjében foglaltakat, tudomásul veszi azt és az ott előírtakat betartja.

A Papayamama területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend. Elvárás a tisztaság betartása, a másik vendég tiszteletben tartása, és a kulturált viselkedés.

A Papayamama területén dohányozni tilos!

A Papayamama területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS!

A Papayamama területére állatot behozni TILOS!

Az a személy, aki nem rendeltetésszerűen használja az eszközöket (felszereléseket), helységeket (terem, öltöző vagy egyéb helységeket) ezért az eszközök és helységek nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért és azok következményeiért a Papayamama nem vállal felelősséget.

A Papayamama területén, a nagytermet és kistermet leszámítva (öltözőben és egyéb helységekben) futni és szaladni szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 

Egészség

 

A Papayamama szolgáltatásait kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban lehet és szabad igénybe venni.

TILOS a Papayamama szolgáltatásait igénybe venni, illetve a Papayamama területén tartózkodni alkohol, illetve tudatmódosító szerek hatása alatt álló személyeknek! Továbbá TILOS a szolgáltatásokat igénybe venni azoknak, akik olyan gyógyszert vagy gyógyszereket fogyasztanak, amelyek kihatnak a fizikai és mentális állapotukra és ezáltal kockázatossá teszik számukra a foglalkozást!

 

Öltöző, öltözék

 

A Papayamama termeibe kizárólag zokniban vagy benti cipőben lehet belépni, mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

A Papayamama foglalkozások alatt megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó top, sportnadrág stb.) lehet edzeni. A Papayamamavterületén a foglalkozásvezetőknek jogukban áll felhívni azvidelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés nem engedélyezett.

Az öltözőben található zárható öltözőszekrények használata ajánlott, melyet csak a foglalkozások idejére vehet igénybe a vendég. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az „Értékek” pont tartalmazza.

A Papayamama szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek (3-16 éves korosztály) részére a felnőttektől elkülönített öltözőhelyiség nincs kialakítva. Ezt a tényt a szülők gyermekük részére történő jegy, illetve bérlet vásárlásával kifejezetten elfogadják.

A gyermekek öltözőhasználatáért a szülők vállalják a felelősséget.

 

Értékek

 

Őrzés nélkül hagyott értéktárgyaikért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

A Papayamama nem vállal semmilyen felelősséget a foglalkozás és a várakozás során a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, illetve elvesztéséért.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az

öltözőszekrények kulcsait a hozzá tartozó szekrényben hagyni.

A talált tárgyakat kötelező a Papayamama bejárata mellett található polcos szekrényen elhelyezni. A talált tárgyak egy hónapig kerülnek megőrzésre.

 

Tisztaság: étel/ital

 

A Papayamama termeiben a tisztaság megtartására való tekintettel (a külön szervezett rendezvényeket/eseményeket leszámítva) csak és kizárólag ital vihető be.

Ételt, a termek tisztaságának megőrzése érdekében, semmilyen formában ne vigyenek gyerekek sem a termekbe, kérjük erre a szülők is külön hívják fel gyermekeik figyelmét.

 

Viselkedés

 

A foglalkozások alatt a mobiltelefon használata mellőzendő.

Az Aerial foglalkozások alatt a testékszerek viselése tilos és balesetveszélyes.

Az a személy, aki nem rendeltetésszerűen használja az eszközöket (felszereléseket), helységeket (termek, öltöző vagy egyéb helységeket) vagy viselkedésével, beszédstílusával, öltözetével, modorával zavarja a többieket kiutasítható a Papayamama területéről, illetve a Papayamama termébe való belépést megtagadhatja.

Az órákon a vendégek kötelesek a foglalkozást vezető utasításait követni. A foglalkozást vezető jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált bérlet / alkalmi jegy ellenértékének – ideértve annakidőarányos értékét is – megtérítését kérni.

Az óra kezdését követően érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

A bemelegítést követően érkező vendég csak a saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a Papayamama nem köteles.

A Papayamama gyermekfelügyeletet és gyermekmegőrzést nem vállal, ezért az eszközök és terem órán kívüli, valamint nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért és azok következményeiért a Papayamama nem vállal felelősséget.

 

Fotó, Videó

 

A Papayamama területén nem a működtető által vagy megrendelésére készített fotó és videó anyagok felhasználásáért felelősséget nem vállalunk.

A Papayamama-ban készült fotók, videók felhasználásához – a személyiségjogi kérések figyelembevételével – a Házirend elfogadásával hozzájárulnak, utólagos anyagi követelések

kizárásával, előzetes felkérés nélkül is.

 

Eszközök használata

 

A Papayamama területén található eszközök és felszerelések kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók edzői felügyelet, ennek hiánya esetén (az órakezdést megelőzően/követően) szülői felügyelet mellett.

A Papayamama nem vállal felelősséget az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy nem rendeltetésszerűen használja az eszközöket, illetve a kár okozása a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával önmagának okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel. A gyermekek által a Papayamama területén okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.

 

Rendkívüli esemény

 

A Papayamama területén történő bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a teremben jelen lévő foglalkozást vezetőt kell értesíteni haladéktalanul, valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:

  • Rendőrség 107,
  • Mentők (baleset esetén) 104,
  • Tűzoltóság (tűz esetén) 105,
  • Általános segélyhívó: 112.

 

Kelt: Budapest, 2022.09.01.

A Papayamama csapata nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.